Client references Reference

What our customers say

Faurecia logo
DrMax logo
Hanák Centrum logo
Miomove logo
NROS logo
Quartex logo
Dáváme logo
Techplay logo
Jokes&Games
"In Tabidoo, we have created, for example, a CRM, HR system and a module that helps to process orders created for clients. I am a trained historian, yet I was able to build not only the core of the information system of the whole company.V Tabidoo jsme si vytvořili například CRM, HR systém i modul pomáhající odbavovat zakázky vytvářené pro klienty. Jsem vystudovaný historik, i přesto jsem dokázal postavit nejen jádro informačního systému celé firmy."
Executive Deputy CEO
"Přehledné, rychlé, jednoduché používání Tabidoo aplikací - pomáhá našim lidem při každodenní práci.Clear, fast, easy to use Tabidoo apps - helping our people in their daily work."
Chairman
"Tabidoo has helped us improve customer service and brought order to our restaurant.Tabidoo nám pomohlo zlepšit zákaznický servis a vneslo nám do restaurace pořádek."
"We have resolved the parking requirements and contract review. We started with one app and now have almost a dozen. And we have not even started connecting to our existing systems across the National Theatre.Vyřešili jsme požadavky na parkování i kontrolu smluv. Začali jsme jednou aplikací a nyní jich máme skoro desítku. A přitom jsme ještě nezačali s napojováním na naše stávající systémy napříč Národním divadlem."
Head of the Economic and Administrative Department of the TPS
"In our environment, a relatively small non-profit organization, it is very important for us to use new technologies. We cannot afford to waste financial resources and invest time in a complex IT solution. Tabidoo opens up great possibilities for data processing and thanks to the simplicity of the user interface and control, we see great potential to move towards a modern way of working with data. Tabidoo will definitely simplify our communication with our clients and open up opportunities for us to offer better services.V našem prostředí, relativně malé neziskové organizace, je pro nás velice důležité využívat nové technologie. Nemůžeme si dovolit plýtvat finančními zdroji a investovat čas do náročného IT řešení. Díky Tabidoo se nám otevírají velké možnosti pro zpracování dat a díky jednoduchosti uživatelského prostředí a ovládání, vidíme velký potenciál posunout se k modernímu způsobu práce s daty. Tabidoo nám rozhodně zjednoduší komunikaci s našimi klienty a otevírá nám tak možnosti nabídnout lepší služby."
Manager IT, TC R.A.K., z.s.
"Tabidoo has become an essential part of our web app, the Moudrá Síť´, which helps seniors find their digital assistant where they live. Tabidoo helps us to store e.g. questions from seniors, show the question to the nearest digital assistant, and create clear dashboards for coordinators, seniors, and digital assistants. Another advantage is the connection to other services such as Ecomail and Make, which help us with automation and scalability e.g. according to the volume of data in the project.Tabidoo se stalo důležitou součástí naší webové aplikace Moudrá Síť, která pomáhá seniorům najít svého digitálního asistenta v místě jejich bydliště. Tabidoo nám pomáhá uchovávat např. dotazy od seniorů, zobrazit dotaz nejbližšímu digitálními asistentovi, vytvořit přehledné dashboardy pro koordinátory, seniory, digitální asistenti. Další výhodou je propojení na další služby jako např. Ecomail a Make, které nám pomáhají v automatizaci a škálovatelnost např. podle objemu dat v projektu."
Co-founder, Moudrá Síť z.s.
"Tabidoo allowed us to quickly and easily provide online work with tables and other data that we had as separate files on the cloud, and to create clear dashboards for tracking statistics over this information. Going forward, we plan to work with an experienced partner to migrate as much of our company data and agendas to Tabidoo as possible where it makes sense for us to do so, while leveraging automated workflow, reminders and other advanced features.Tabidoo nám umožnilo rychle a jednoduše zajistit on-line práci s tabulkami a jinými daty, které jsme měli jako samostatné soubory na cloudu a vytvářet přehledné dashboardy pro sledování statistik nad těmito informacemi. Do budoucna plánujeme společně se zkušeným partnerem přenést do Tabidoo maximální množství firemních dat a agend, kde nám to dává smysl a zároveň využít automatizované workflow, připomínky a další pokročilé funkce."
Operations & Project manager, 4NET.TV
"In order to respond to the development of digitalization and automation, a non-profit organization needs a quality tool to help it. Tabidoo fulfils this in every way. It adapted perfectly to our needs and made it easy to transfer all important agendas in a fraction of the time."
CEO, MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
"As a dynamic and fast-growing company, Tabidoo allows us to quickly deploy any application for our data without the need for external companies and programmers. The great advantage is the absolute versatility that allows us to implement our own needs in a very short time. Development in Tabidoo is extremely fast!Jako dynamické a rychle rostoucí společnosti, nám Tabidoo umožňuje rychlé nasazení jakékoliv evidence, bez nutnosti externích společností a programátorů. Velkou výhodou je absolutní všestrannost, která nám umožňuje realizovat vlastní potřeby ve velice krátké době. Vývoj v Tabidoo je rychlejší, než se o něm bavit."
Business Development, Raylyst Solar s.r.o.
"Thanks to the Tabidoo platform, we managed to transform most of the company's data and processes into digital form in just a few days. Having the ability to instantly customize the company system to our needs is absolutely great."
"Jako nezisková organizace máme specifické potřeby a hledali jsme systém, který by obsáhl a propojil celou naši agendu. Díky schopnosti přizpůsobit se, jsme v Tabidoo našli nepostradatelného partnera pro naši každodenní práci v organizaci. Naši pracovníci jsou ze systému nadšeni.As a non-profit organization, we have specific needs and we were looking for a system that would encompass and connect our entire agenda. Thanks to our ability to adapt, we found in Tabidoo an indispensable partner for our daily work in the organization. Our employees are delighted with the system."
Director, CanDoo
"Working in a home office can be a problem when you don't have data access sorted out. And thanks to Tabidoo, we have that."
CEO & CO - Founder, Miomove
"We were looking for a user-friendly solution to manage our data and Tabidoo offered a tailored service."
Ředitelka NROS
"By choosing a solution built on top of Tabidoo, we gained control over the daily extraction of data from over five hundred pharmacies."
Česká Lékarna Holding, a.s.
"If you need online Excel with additional features without paying for bespoke software, Tabidoo is the ideal solution."
"Incredibly simple. Very flexible. Great replacement for multiple systems and google sheets."
CEO, Hanak Centrum s.r.o.
"We think Tabidoo fits every small and medium-sized business, it just might not be obvious at first glance. The key is to understand the company's processes and then set up Tabidoo. At Dáváme, we have helped dozens of Czech customers create a system tailored to their needs at a tenth of the price of other solutions."
Zakladatel Dáváme s.r.o.
"Tabidoo has provided us with a platform for taming our customers' spreadsheets, which has greatly accelerated our development of some small applications. The agreement was fast, the service was great, the conditions were great."
CEO, Quartex Praha
"Tabidoo allows us to deploy flexible records for our customers extremely quickly. From CRM systems, to add-ons for ERP systems, to analytical reports."
CEO, TechPlay