Translated by deepl DeepL

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

(a) Tabidoo s.r.o. je společností se sídlem na adrese Pernerova 676/51, 186 00 Praha, identifikační číslo 060 19 137, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 274690 (Provozovatel) provozující internetovou aplikaci Tabidoo dostupnou na adrese app.tabidoo.cloud představující pracovní nástroj pro efektivní uspořádání dat (Tabidoo).

(b) Návštěvníkem je každý návštěvník internetových stránek, z nichž je umožněn přístup do Tabidoo (Internetové stránky) a každý, kdo využije Tabidoo zdarma (jak je definováno v článku 2(a) níže) (Návštěvník).

(c) Klientem je Návštěvník, který prostřednictvím Tabidoo uzavře s Provozovatelem Smlouvu o Placených Službách (jak je definováno v článku 4(d) níže)

(Klient) (Návštěvník a Klient společně jako Uživatel).

(d) Tyto VOP se uplatní na Uživatele, kteří navštíví, využívají Internetové stránky či jeho funkce a aplikaci Tabidoo.

2. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB UŽIVATELŮM

(a) Provozovatel Uživatelům prostřednictvím Tabidoo umožňuje po provedení registrace využívat bezúplatnou licenci k Tabidoo zdarma (Tabidoo zdarma).

(b) V rámci licence podle odstavce 2(a) má Uživatel k dispozici omezený prostor pro ukládání a správu Uživatelem nahraných dat.

(c) Rozsah aktuálně nabízených služeb v rámci Tabidoo zdarma je uveden na Internetových stránkách https://tabidoo.cloud/cs/pricing.

(d) Kromě možnosti uvedené v článku 2(a) výše si může Uživatel v aplikaci Tabidoo zakoupit některou z nabízených placených variant Tabidoo, která zahrnuje placenou licenci k Tabidoo a umožňuje využívat Tabidoo v rozsahu stanoveném na Internetových stránkách (Placená verze Tabidoo) (Tabidoo zdarma a Placená verze Tabidoo společně jako Služby).

(e) Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se rozumí, že bezúplatná licence podle odstavce 2 (a) výše i placená licence podle odstavce 2 (d) výše je udělena:

 • (i) jako nevýhradní;
 • (ii) celosvětová; a
 • (iii) pro potřeby Uživatele, tj. nesmí být bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele poskytnuta (byť jen bezúplatně) jiné osobě.

(f) Uživatel a/nebo Návštěvník není oprávněn poskytovat jiným třetím osobám (i) přístup k Tabidoo či (ii) vytvořená prostředí a/nebo aplikace v Tabidoo za účelem libovolné formy zisku, ledaže se s Provozovatelem dohodne jinak. Porušení tohoto článku se považuje za zvlášť závažné porušení těchto VOP ve smyslu čl. 12 písm. (c).

3. INTERNETOVÉ STRÁNKY A UŽIVATELSKÝ ÚČET

(a) Pro využívání Služeb je nezbytné, aby si Uživatel na stránce app.tabidoo.cloud vytvořil svůj uživatelský účet (Uživatelský účet), který mu usnadní užívání Služby. Při vytváření Uživatelského účtu (registraci), je Uživatel povinen uvést správně a pravdivě svojí aktuální e-mailovou adresu.

(b) Uživatelský účet bude zabezpečen zadaným e-mailem a heslem, případně přihlašovacími údaji přes Facebook či Google. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého Uživatelského účtu a nesmí umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

(c) Vytvořením Uživatelského účtu se Uživatel zavazuje udržovat svoje údaje uvedené na svém Uživatelském účtu aktuální a přesné a v případě, že dojde ke změně těchto údajů, oznámit tyto změny bez zbytečného odkladu Provozovateli nebo změněné údaje aktualizovat. V případě porušení této povinnosti nese Uživatel odpovědnost za veškerou případnou újmu vzniklou tímto porušením Provozovateli či jakýmkoli jiným osobám, zatímco Provozovatel za případnou újmu vzniklou v souvislosti s tímto porušením neodpovídá.

(d) Uživatel dále bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn jeho Uživatelský účet bez náhrady smazat či zamezit mu přístup k němu, včetně přístupu k nahranému obsahu, pokud Uživatel závažně poruší tyto VOP nebo příslušné právní předpisy. Zá závažné porušení těchto VOP se považují případy uvedené v článku 12(c) těchto VOP.

4. UZAVŘENÍ SMLOUVY

(a) Internetové stránky obsahují informace o obsahu Tabidoo zdarma a obsahu a cenových variantách Placené verze Tabidoo, které si Uživatel prostřednictvím aplikace Tabidoo u Provozovatele může zakoupit. Tímto ustanovením není omezena možnost Provozovatele poskytovat Služby za individuálně sjednaných podmínek.

(b) Veškeré uvedené varianty Placené verze Tabidoo popsané na Internetových stránkách a v aplikaci Tabidoo jsou pouze informativního charakteru a Provozovatel Uživateli takovým uvedením nečiní nabídku k uzavření smlouvy a není tak ani povinen s Uživatelem smlouvu ohledně příslušné Placené verzi Tabidoo uzavřít. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník), se nepoužije.

(c) Smlouva o poskytování Tabidoo zdarma (Smlouva o službách Tabidoo zdarma) je uzavřena a nabývá účinnosti vytvořením uživatelského účtu (registrací) podle článku 3(a) těchto VOP. Součástí smlouvy o službách Tabidoo zdarma jsou tyto VOP.

(d) Smlouva o poskytování Placené verze Tabidoo je uzavřena odesláním objednávky podle následujícího odstavce těchto VOP (Smlouva o Placených službách) (Smlouva o službách Tabidoo zdarma a Smlouva o Placených službách společně jako Smlouva). Smlouva o Placených službách nabývá účinnosti zaplacením ceny podle článku 5(b) těchto VOP. Součástí Smlouvy o Placených službách jsou tyto VOP.

(e) V případě zakoupení Placené verze Tabidoo vyplní Uživatel v aplikaci Tabidoo objednávku příslušné Placené verze Tabidoo (Objednávka). Před odesláním Objednávky má Uživatel možnosti si zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky.

(f) Vytvořením Uživatelského účtu (registrací) souhlasí Uživatel s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy.

5. CENA ZA PLACENOU VERZI TABIDOO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

(a) Po uzavření Smlouvy o Placené verzi Tabidoo je Klient povinen pravidelně jednou měsíčně hradit Provozovateli cenu za Placenou verzi Tabidoo (Cena za Placené služby). Výše Ceny za Placené služby je pro příslušnou Placenou verzi Tabidoo uvedena v ceníku uvedeném na Internetových stránkách i v aplikaci Tabidoo. To nemá vliv na právo Provozovatele podle svého uvážení poskytovat Placenou verzi Tabidoo individuálně i za nižší ceny.

(b) Smlouva o Placených službách nabývá účinnosti uhrazením Ceny za Placené služby na účet Provozovatele, přičemž za okamžik uhrazení se považuje okamžik připsání částky na bankovní účet Provozovatele.

(c) Cena za Placené služby může být uhrazena následujícími způsoby:

 • (i) převodem na bankovní účet Provozovatele na základě faktury, která bude vystavena předem na každý měsíc využívání Placené verze Tabidoo; nebo
 • (ii) prostřednictvím platební brány GoPay, na kterou bude uživatel po uzavření Smlouvy o placených službách přesměrován po prvním zaplacení a autorizaci následně každý měsíc předem na každý následující příslušný měsíc strhávána z Klientem uvedeného bankovního účtu, a to až do konce platnosti Klientem zadané kreditní/debetní karty (v takovém případě musí Klient za účelem pokračování poskytování příslušné Placené verze uvést v Uživatelském účtu údaje k aktuální kreditní/debetní kartě).

(d) Uživatel má kdykoliv možnost ve svém uživatelském účtu poskytování Placené verze Tabidoo podle předchozího odstavce těchto VOP ukončit. V důsledku ukončení poskytování Placené verze Tabidoo podle předchozí věty nebude nadále pravidelně Cena za Placené služby z Klientem zadaného bankovního účtu strhávána a Klient bude moci Placenou verzi Tabidoo využít do konce období, za které Klient Cenu za Placené služby uhradil. Provozovatel v takovém případě může podle vlastního uvážení poskytnout Klientovi možnost nadále dosavadní Placenou verzi Tabidoo po přiměřenou dobu využívat.

(e) Pokud je Klientem podnikatel a nákup Služeb je osvobozen od daně nebo jiných odvodů v návaznosti na určité postavení nebo status Klienta a Klient následně takové postavení nebo status ztratí, nebo vyjde najevo, že je neměl ani v době uzavření Smlouvy o placených službách, nebo bude z jiného důvodu na straně Klienta Provozovateli příslušným úřadem doměřena daň nebo jiný odvod, je Klient povinen Provozovateli uhradit částku rovnající se takto doměřené dani nebo odvodu.

6. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

(a) Aktuální popis jednotlivých Služeb je podrobně uveden na internetových stránkách https://tabidoo.cloud/cs/pricing.

(b) Poskytování Placené verze Tabidoo začíná dnem účinnosti Smlouvy o placených službách.

(c) Klient bere na vědomí, že doba poskytování Placené verze Tabidoo běží plynule a nemůže ji jednostranně přerušit ani jinak upravit. Pokud se rozhodne Placenou verzi Tabidoo z jakéhokoli důvodu nevyužívat, již zaplacená Cena za Placené služby se nevrací.

7. PROVOZ APLIKACE TABIDOO

7.1 Dostupnost Tabidoo

(a) Provozovatel garantuje Uživateli nepřetržitou dostupnost aplikace Tabidoo a přístup k uloženým datům Uživatele, avšak nenese odpovědnost za přerušení poskytování Služeb nebo ztrátu jakýchkoli dat, pokud je toto způsobeno třetími osobami (například kybernetický útok, živelné, dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny nebo telekomunikačního spojení).

(b) Pokud délka přerušení provozu aplikace Tabidoo přesáhne 30 vteřin, Provozovatel se zavazuje vrátit Cenu za Placené služby za příslušný měsíc všem Klientům, kteří budou takovým přerušením zasaženi. Tento odstavec se neuplatní při přerušení poskytování Placených služeb Tabidoo z důvodu zásahu třetích osob podle článku 7.1(a) výše.

7.2 Migrace dat

(a) Po ukončení Smlouvy nebude Uživateli umožněno do Tabidoo nahrávat nová data, svá data si ale bude moci kdykoli přehrát na jiné uložiště pomocí funkce export do formátu Excel.

(b) Za ztrátu či poškození dat Klienta nebo škodu vzniklou v důsledku ztráty či poškození takových dat při jejich migraci, Provozovatel nenese odpovědnost, bez ohledu na to, z jakého důvodu a v jakém rozsahu dojde k jejich ztrátě či poškození.

8. ODSTOUPENÍ KLIENTA OD SMLOUVY O PLACENÝCH SLUŽBÁCH A VÝPOVĚĎ PROVOZOVATELE

8.1 Odstoupení Klienta od Smlouvy o Placených službách

(a) Klient, který je fyzickou osobu a nejedná při uzavírání a plnění Smlouvy o Placených službách v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, je spotřebitelem (Spotřebitel).

(b) Od Smlouvy o placených službách může Spotřebitel bez udání důvodu odstoupit do čtrnácti dní ode dne uzavření Smlouvy o placených službách, a to zasláním písemného odstoupení na adresu sídla Provozovatele nebo na emailovou adresu Provozovatele (Spotřebitel může, není to však jeho povinnost, pro tento účel použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy obsažen v příloze těchto VOP) nebo vyplněním elektronického formuláře pro odstoupení na Internetových stránkách. Pro dodržení lhůty v délce čtrnácti dní postačí, pokud je odstoupení před uplynutím této lhůty alespoň odesláno. Přijetí písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy o placených službách Spotřebiteli obratem Provozovatel potvrdí na Spotřebitelovu emailovou adresu. Cenu za Placené služby Spotřebiteli v takovém případě Provozovatel vrátí nejpozději do 14 dní ode dne přijetí odstoupení Spotřebitele od Smlouvy o placených službách na bankovní účet, ze kterého byla Cena za Placené služby zaplacena, případně na jiný Spotřebitelem sdělený účet.

9. ODPOVĚDNOST ZA NAHRANÝ OBSAH

9.1 Pasivita a neutralita Provozovatele ve vztahu k nahranému obsahu

(a) Obsah nahraný Uživatelem do aplikace Tabidoo Provozovatel nekontroluje ani neupravuje, a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu obsahu nahraného Uživatelem.

(b) Provozovatel dále neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost obsahu zveřejňovaného ve Službě Tabidoo ani za případné protiprávní jednání Uživatele prostřednictvím Tabidoo, včetně porušení osobnostních práv či práv duševního vlastnictví.

9.2 Oznámení o protiprávnosti obsahu

(a) Provozovatel s cílem předejít porušování či ohrožování práv třetích osob provozováním Tabidoo přijme veškerá oznámení třetích osob, která budou obsahovat informace o tom, že činností Tabidoo dochází k zásahu do autorských či jiných práv duševního vlastnictví třetích osob (Oznámení).

(b) Oznámení podle článku 9.2(a) výše Provozovatel přijímá na e-mailové adrese [email protected].

(c) Za doručené se považuje Oznámení, jehož převzetí bude potvrzeno Provozovatelem e-mailovou zprávou odeslanou na adresu oznamovatele a které bude obsahovat alespoň tyto informace:

 • (i) údaje o osobě, která Oznámení činí, a to včetně jejích kontaktních údajů, zejména e-mailové adresy a jména;
 • (ii) popis činnosti Tabidoo, která porušuje nebo ohrožuje práva třetích osob nebo právní předpisy;
 • (iii) popis obsahující sdělení, jakým způsobem dochází k porušování práv třetích osob nebo právních předpisů;
 • (iv) údaje o osobě, do jejíž práv je zasahováno (jde-li o osobu odlišnou od oznamovatele) a dokumentaci, z níž plyne oprávněnost disponovat s právem, k jehož porušování dochází.

(d) V případě podezření, že Uživatelem nahraný dokument zasahuje do autorských práv, je nad rámec údajů uvedených v článku 9.2(c) výše v nutné v Oznámení rovněž specifikovat:

 • (i) k jakému autorskému dílu se tato práva vztahují; a
 • (ii) kdo je oprávněným vykonavatelem těchto práv;

(e) O doručení Oznámení není Provozovatel povinen informovat Uživatele, jehož nahraného obsahu se Oznámení týká, ani žádat jeho vyjádření.

9.3 Odstranění či znepřístupnění závadného obsahu

(a) Dozví-li se Provozovatel, že obsah nahraný Uživatelem porušuje práva třetích osob, neprodleně závadný obsah znepřístupní či odstraní, dle svého uvážení tak, aby další činností Tabidoo nedocházelo k porušování práv třetích osob.

(b) Provozovatel neodpovídá za újmu způsobenou Uživateli v souvislosti s odstraněním či znepřístupněním závadného obsahu podle článku 9.3(a) výše.

10. REKLAMACE

(a) Reklamuje-li Klient Placenou verzi Tabidoo, má právo od Smlouvy o Placených službách odstoupit pouze pokud jsou důvodem reklamace podstatné vady Tabidoo. Podstatnými vadami se ve smyslu § 2002 odstavce 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, rozumí zejména nefunkčnost Tabidoo v takovém rozsahu, že neplní své základní funkce, kdy Provozovateli muselo být již při uzavírání Smlouvy zřejmé, že za těchto podmínek by Klient o koupi Placené Služby Tabidoo neměl vůbec zájem, pokud by takové porušení očekával.

(b) Klient, který není Spotřebitelem, má práva z vadného plnění podle příslušných právních předpisů.

(c) Pro vyloučení pochybností nelze reklamaci uplatnit k těm částem Služeb a funkcionalitám aplikace Tabidoo, které jsou poskytovány v rámci Tabidoo zdarma.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel zpracovává jeho osobní údaje za účelem poskytování Služeb a provozu Internetových stránek v souladu s právními předpisy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a to zejména, nikoli však výlučně, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a jakýmkoli soudním či správním výkladem právních předpisů týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů, jakékoliv pokyny, kodexy chování nebo schválené mechanismy pro vydávání osvědčení vydané ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti ohledně zpracování osobních údajů Uživatele Provozovatelem jsou uvedeny na adrese https://tabidoo.cloud/cs/privacy-policy.

V rozsahu, kdy Provozovatel vystupuje jako zpracovatel osobních údajů Uživatele se takové zpracování řídí Zpracovatelskou smlouvou, dostupnou zde: https://tabidoo.cloud/cs/data-processing-agreement.

12. UKONČENÍ SMLOUVY A ZASTAVENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

(a) Pokud není ve smlouvě nebo v těchto VOP výslovně uvedeno jinak, žádná ze stran Smlouvy není oprávněna jednostranně ukončit Smlouvu (například odstoupením či výpovědí apod.), ledaže by takový zákaz byl v rozporu s kogentními ustanoveními právních předpisů.

(b) Uživatel je oprávněn vypovědět Smlouvu v případě, že Provozovatel změní, doplní či jinak upraví tyto VOP. V takovém případě je výpověď Smlouvy účinná k datu účinnosti změny či doplnění VOP.

(c) Provozovatel je oprávněn pozastavit poskytování Služeb a současně má právo vypovědět smluvní poměr mezi Provozovatelem a Uživatelem vzniklý na základě Smlouvy, pokud Uživatel závažným způsobem poruší tyto VOP. Za závažné porušení těchto VOP se považuje:

 • (i) pokus o násilné shození služby, DDoS útok a podobné útoky, jejichž účelem je úmyslné narušení chodu aplikace Tabidoo;
 • (ii) uveřejnění obsahu, které porušuje práva třetích osob zejména práva duševního vlastnictví podle článku 9 (Odpovědnost za nahraný obsah); a/nebo
 • (iii) zveřejněním obsahu, který shledá Provozovatel jako nemravný, neetický či jiným způsobem porušující veřejný pořádek nebo jméno a pověst Provozovatele; a/nebo
 • (iv) vědomé poškozování dobrého jména Provozovatele nebo Tabidoo; a/nebo
 • (v) užití bezúplatná licence podle článku 2 (a) těchto VOP nebo placená licence podle článku 2 (d) těchto VOP v jiném rozsahu než je Uživateli umožněno podle těchto VOP.
 • (vi) poskytování třetím osobám (i) přístup k Tabidoo či (ii) k vytvořeným prostředím a/nebo aplikacím v Tabidoo za účelem libovolné formy zisku tak, jak je uvedeno v Čl. 2 písm. (f).

(d) Výpověď Smlouvy ze strany Provozovatele bude vždy činěna písemně a bude Uživateli zaslána na emailovou adresu uvedenou v Uživatelském účtu. Výpověď je účinná následující den po jejím odeslání Provozovatelem.

(e) Pokud Provozovatel vypoví Smlouvu ve chvíli, kdy Klient již uhradil Cenu za Placené služby, Provozovatel vrátí Klientovi bez zbytečného odkladu částku odpovídající nevyčerpaným Placeným službám převodem na bankovní účet, ze kterého byly Placené služby zaplaceny, případně na jiný Klientem sdělený účet.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(a) Smlouva včetně těchto VOP je archivována Provozovatelem v elektronické podobě a na písemnou žádost Uživatele mu bude zaslána na jeho emailovou adresu.

(b) Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce nebo anglickém jazyce, přičemž v případě rozporu mezi jednotlivými jazykovými verzemi je rozhodující česká verze.

(c) Provozovatel není ve vztahu ke Klientovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

(d) Provozovatel je oprávněn změnit a doplnit tyto VOP, přičemž o změnách předem informuje Uživatele formou zveřejnění změn na Internetových stránkách s uvedením data účinnosti vyznačených změn. Nabytím platnosti nových VOP ztrácejí platnost původní VOP.

(e) V případě, že některé ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení těchto VOP i Smlouvy platná a účinná. Strany Smlouvy nahradí neplatné či neúčinné ustanovení ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

(f) Uživatel i Provozovatel na sebe tímto přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

(g) Smlouva včetně těchto VOP a veškerá práva Uživatele a Provozovatele vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní nebo s jejím ukončením se řídí právním řádem České republiky.

(h) K řešení jakéhokoliv sporu vzniklého ze Smlouvy, v souvislosti s ní, nebo jejím ukončením je příslušný věcně a místně příslušný soud České republiky.

(i) V případě, že dojde mezi Provozovatelem a Uživatelem v postavení spotřebitele ke vzniku spotřebitelského sporu z uzavřené Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (web: www.adr.coi.cz). Uživatel v takovém případě může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

(j) Provozovatel je oprávněn změnit a doplnit VOP, přičemž o změnách předem informuje Uživatele formou zveřejnění změn na Internetových stránkách s uvedením data účinnosti vyznačených změn. Nabytím platnosti nových VOP ztrácejí platnost původní VOP. Změna VOP se neuplatní na již uzavřené Smlouvy.

(k) Pokud Smlouva nestanoví jinak, Uživatel není oprávněn postoupit svoji pohledávku na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.

(l) Pokud Smlouva nestanoví jinak, Uživatel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za Provozovatelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli své pohledávce Provozovatele (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.

(m) Za písemnou formu bude účel ustanovení článku 13 (k) a (l) výše považována výměna e-mailových zpráv.

(n) Není-li výslovně uvedeno jinak, každá ze stran Smlouvy nese veškeré náklady a výdaje, které vynaložila v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 04.02.2021.