Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Společnost Cork Solutions s.r.o., se sídlem Pavla Beneše 742/16, 199 00 Praha 9 – Letňany, IČ 06019137, zapsaná v obchodním rejstříku vedená Městským soudem v Praze pod č. C 274690 (dále též „provozovatel“) je provozovatelem online evidenčního systému „Tabidoo“ který představuje pracovní nástroj pro efektivní uspořádání dat (dále též „aplikace“). Aplikace je svým uživatelům k dispozici prostřednictvím webové stránky Tabidoo.cloud a je určena pro potřeby firem i soukromých osob.

Uživatelem se pro účely těchto obchodních podmínek provozovatele (dále též „obchodní podmínky“) rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která za účelem užívání aplikace uzavírá s provozovatelem smlouvu v souladu s těmito obchodními podmínkami.

Přístup uživatele ke službě a její využití je podmíněno jeho přijetím a souhlasem s obsahem těchto obchodních podmínek. Ty jsou závazné pro všechny uživatele, kteří přistoupí ke službě nebo ji využijí. Přístupem ke službě nebo využitím služby samotné, souhlasí uživatel s tím, že je těmito podmínkami vázán. V případě nesouhlasu uživatele s jakoukoli částí obchodních podmínek nemůže službu využívat, ani k ní mít přístup.

Přijetí souhlasu s těmito obchodními podmínkami je dáno registrací na stránce aplikace app.tabidoo.cloud.

Obsahem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí údaje, data či jiný obsah, které uživatel prostřednictvím aplikace šířil, uvedl, zobrazoval či uložil (dále též „obsah“).

Aplikaci je uživatel oprávněn užívat pouze na základě smlouvy, která bude uzavřena mezi uživatelem a provozovatelem, přičemž způsob uzavření takové smlouvy je upraven v těchto obchodních podmínkách (dále též „smlouva“).

Práva a povinnosti mezi provozovatelem a uživatelem v souvislosti s užíváním aplikace se řídí smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo nahradit stávající obchodní podmínky a to dle vlastního uvážení. V případě významné změny poskytne provozovatel upozornění uživateli alespoň 30 dní před nabytím účinnosti změn obchodních podmínek. Definice významných změn je zcela v kompetenci provozovatele.

V případě, že bude uživatel pokračovat v přístupu nebo využívání aplikace po změnách obchodních podmínek, souhlasí tak s dodržováním obchodním podmínek v revidovaném, tedy aktuálním znění. V případě, že s revidovanými obchodními podmínkami uživatel nesouhlasí, je povinen ukončit využívání aplikace.

Provozovatel a uživatel jsou v těchto Obchodních podmínkách dále označeny jako „smluvní strany“.

Nabízené služby

Ty jsou rozděleny na bezplatný plán (Free plan), tento je zcela zdarma pro všechny uživatele a prémiové neboli placené verze (Medium plan, Large Plan, Individual Plan), tyto si uživatel může v případě zájmu koupit za úplatu.

Aplikace a její tarify

Aplikaci poskytuje provozovatel k užívání uživateli v takovém stavu, ve kterém se nachází ke dni uzavření smlouvy. Provozovatel je oprávněn kdykoliv měnit a upravovat funkce, nastavení, uživatelské prostředí a jakékoliv jiné parametry aplikace bez předchozího upozornění uživatele, který to bere na vědomí a souhlasí s tím. Pro vyloučení případných pochybností berou smluvní strany na vědomí, že provozovatel je oprávněn ke změnám a úpravám uvedených v předchozí větě i ve vztahu ke stávajícímu uživateli, se kterým již byla uzavřena smlouva (nikoli tedy pouze k budoucímu uživateli).

Vlastnosti a funkce aplikace Tabidoo, které bude mít uživatel od provozovatele k dispozici, jsou závislé na druhu tarifu, který si uživatel zvolil, přičemž kompletní specifikace tarifů je zveřejněna na internetové stránce.

Provozovatel nabízí základní tarif neplacený a nadstavbové tarify placené. Při uzavírání smlouvy si uživatel vybere na internetových stránkách některý z tarifů, dle aktuální nabídky provozovatele.

V případě neplaceného tarifu není uživatel povinen za užívání aplikace platit provozovateli úplatu. U neplaceného tarifu je provozovatel oprávněn měnit po uzavření smlouvy vlastnosti i funkce tarifu.

V případě placeného tarifu je uživatel povinen za užívání aplikace platit úplatu ve výši, kterou provozovatel uvádí v souvislosti s určitým tarifem na internetových stránkách. U placených tarifů je provozovatel oprávněn měnit výši úplaty či vlastnosti a funkce aplikace, které bude mít uživatel od provozovatele k dispozici, a to pro budoucí období, na které nebyla uživatelem zaplacena úplata.

Provozovatel je dle vlastního uvážení oprávněn své tarify měnit, stejně tak jako své obchodní podmínky.

Uživatel je oprávněn změnit svůj tarif. Pokud uživatel přejde z placeného tarifu na tarif neplacený nebo z placeného tarifu vyšší třídy (tj. tarif s vyšší úplatou) na placený tarif nižší třídy (tj. tarif s nižší úplatou), bere uživatel na vědomí, že mu může být část jeho obsahu znepřístupněna, a to v rozsahu, který přesahuje limity stanovené provozovatelem pro druh tarifu, na který uživatel přešel.

Kompletní přehled tarifů je dostupný na webové stránce https://www.tabidoo.cloud/cs/cenik/

Ochrana osobních údajů

Při zpracování osobních údajů postupuje provozovatel v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Provozovatel poskytuje aplikaci pro zpracování a uložení dat prostřednictvím systému tabidoo. Uživatel tak bere na vědomí, že ve vztahu k osobním údajům, které uloží na náš server, vystupuje v pozici správce osobních údajů a tabidoo v pozici zpracovatele osobních údajů. Uživatel je tak povinen s osobními údaji popsanými v předchozí větě tohoto odstavce nakládat v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména pak v souladu s GDPR.

Povinnosti uživatele

Uživatel má povinnost uchovávat své přístupové údaje a osobní heslo na bezpečném místě, tak aby zabránil nevyžádanému přístupu.

Z důvodu bezpečnosti je třeba měnit v pravidelných intervalech osobní heslo.

Platební podmínky

Provozovatel umožní uživateli užívat aplikaci v rozsahu, který je spojen s vybraným tarifem. U placených tarifů má uživatel tuto možnost až poté, co provozovateli zaplatí úplatu spojenou s příslušným placeným tarifem.

V případě, že si uživatel vybere placený tarif Medium, Large či Individual je nutné využít pro platbu vybrané služby kreditní kartu.

Uživatel souhlasí s tím, že úplata za užívání aplikace bude placena formou měsíční/roční platby (dále též „platby“).

V případě platby bude první platba zaplacena nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy si Uživatel zvolil placený tarif. Další Měsíční platby budou placeny pravidelně v měsíčních intervalech, a to ke dni v měsíci, který bude stanoven provozovatelem. Roční platba je zvýhodněná platba a je placena v ročním intervalu.

U všech platebních transakcí si uživatel může zvolit v jaké měně bude hrazena. Na výběr jsou měny CZK, USD.

Uživatel souhlasí s tím, že v případě zvolení měsíčních nebo ročních plateb prostřednictvím kreditní karty mu bude příslušná částka opakovaně strhávána v měsíčních nebo ročních intervalech z účtu, ke kterému je konkrétní kreditní karta vázána.

Aplikace je hrazena na principu opakovaných plateb. Po provedení první platby dle obdržených pokynů od provozovatele, bude uživatel požádán o autorizaci nastavení platby. Poté již fixní platba probíhá v měsíčních intervalech bez nutnosti zadávání dalších údajů ze strany uživatele.

Maximální částka opakované platby se řídí ceníkem, respektive cenou vybraného tarifu, který si uživatel zvolil.

V případě, že uživatel chce svůj účet a tím i aplikaci přestat využívat, může využívání služeb ukončit. Uživatel může kdykoli platbu zrušit v aplikaci ve svém uživatelském nastavení. Poté již se další platby uživateli z kreditní karty strhávat nebudou.

Pokud by došlo ke strhávání plateb i poté, co již uživatel nemá dle těchto obchodních podmínek povinnost je platit, je povinen o této skutečnosti provozovatele informovat a to neprodleně.

Opakované platby budou ukončeny také v případě, že platnost kreditní karty uživatele vypršela. Pokud by mě uživatel zájem o obnovení opakovaných plateb, je třeba informovat o tomto provozovatele a provést jejich novou autorizaci.

Povinnost uživatele platit měsíční platby provozovateli zaniká v případě přechodu z tarifu placeného na neplacení, nebo v případě zániku smlouvy. V takovém případě je placená služba ukončena k poslednímu dni, kdy byla placená služba aktivní. Pote je uživateli automaticky nastaven tarif neplaceny, nebo smlouva zaniká.

Uživatel dává souhlas s použitím daňových dokladů v elektronické podobě.

Reklamace

Práva z vadného fungování aplikace může uživatel uplatnit u provozovatele.

V případě jakýchkoli vad aplikace nebo v případě její nedostupnosti uživatel bezodkladně kontaktuje provozovatele prostřednictvím kontaktního formuláře dostupného na webových stránkách nebo emailové adresy.

V případě, že byla nefunkčnost nebo nedostupnost aplikace způsobena z důvodu porušení povinností uživatele, např. zásahem do zdrojového kódu, nedostatečným softwarovým, hardwarovým vybavením atd., je provozovatel oprávněn diagnostiku závady uživateli vyúčtovat v souladu s platným ceníkem provozovatele.

Smlouva a zrušení smlouvy

Závazná smlouva o poskytování služeb vzniká okamžikem, kdy uživatel akceptuje tyto obchodní podmínky a dojde k realizaci platby.

Smlouva o nákupu vybrané služby je automaticky obnovována na základě probíhajícího předplatného, a to až do okamžiku, kdy uživatel zruší předplatné. Uživatel může kdykoli platbu zrušit v aplikaci ve svém uživatelském nastavení. Poté se již další platby uživateli z kreditní karty strhávat nebudou.

Smluvní stany mají ze zákona právo na odstoupení od smlouvy a to do 14 dnů od jejího podpisu a bez nutnosti udání důvodu.

Závěrečná ustanovení

Jakékoli spory vzniklé mezi provozovatelem a uživatelem vyplývající ze smlouvy budou řešeny nejprve smírně. V případě, že se nepodaří smírného řešení dosáhnout do 90 dnů ode dne, kdy některá ze smluvních stran druhé smluvní straně oznámila své přesvědčení o existenci sporu, bude spor rozhodnut na návrh provozovatele nebo uživatele obecným soudem. Soudem jsou myšleny výhradně soudy České republiky.

Veškerá oznámení a sdělení mohou být mezi smluvními stranami učiněna písemně nebo prostřednictvím emailové komunikace. K té bude využita emailová adresa provozovatele, kterou má uvedenu na svých webových stránkách a emailová adresa uživatele, kterou uvedl při zřizování uživatelského účtu, případně ji následně sdělil provozovateli.

Nedodržení jakéhokoli práva či ustanovení těchto obchodních podmínek ze strany provozovatele není a nebude považováno za upuštění těchto práv. V případě, že by jakékoli ustanovení těchto obchodních podmínek bylo regulátorem považováno za neplatné či jinak nevykonatelné, zůstávají zbývající ustanovení beze změn, tudíž v platnosti.

Uživatel prohlašuje, že si tyto obchodní podmínky řádně přečetl, porozuměl jim a že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímá. Dále uživatel prohlašuje, že tyto obchodní podmínky neobsahují žádnou doložku či ustanovení, které by byly pro uživatele nesrozumitelné či nevýhodné.

Tyto obchodní podmínky představují celou dohodu mezi provozovatelem a uživatelem. Nahrazují veškeré možné předchozí dohody, které mohl mít provozovatel s uživatelem stanoveny dříve.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 27.4.2019.

Online